روش صحيح پوست کني و خط برشها


 

براي داشتن خط برشهاي صحيح لازم است که:

 

 

1- ازچاقوهاي مخصوص اين کار استفاده کنيد


براي برش پوست ضخيم ساق پا از چاقوهاي باريک وکوتاه و
براي ايجاد خط برش بر روي پوست تنه


 از چاقوهاي باريک وبلند ودر نهايت
براي جدا سازي پوست از چاقوهاي پهن استفاده کنيد.


2.براي راحتي کار وبراي آنکه در زمان کشتار حداقل صدمه به پوست برسد سعي کنيد پرنده را

در زمان کشتار از محل مچ پاها آويزان کنيداين عمل همچنين باعث خواهد شد تا خون واب کمتري

به پرها بخورد در نتيجه پرها ارزش اقتصادي خود را حفظ مي کنند

 

2- پس از کشتار و خونگيري کامل ، ابتدا تمامي پرها را بر اساس اندازه ونوع


از روي پوست جدا کرده ودسته کنيد وبه انبار پر انتقال دهيد


 


3- از دنبالچه پرنده خط برشي را به سمت پايين ايجاد کنيد ( همانند تصوير). اين خط برش بايد کاملا

 

مستقيم باشد و تا گردن پرنده ادامه پيدا کندمهم انکه خط برش در محل مقعد پرنده کاملا به دور آن


مي چرخد
وشما نبايستي هيچگاه پوست را از محل مقعد ببريد.

 


بند 1) در زمان برش پوست خط برش مي بايستي از کنار پينه ها حرکت کند وهيچگاه

آنها را از روي پوست جدا نکنيد

 

4- مهمترين قسمت ايجاد خط برشهاي صليبي به سمت پاها و بال پرنده است که اکثر مزارع اين خط

 

را به صورت اُريب ايجاد مي کنند ( به تصوير دقت کنيد)

 

 


خط برش در ران پرنده کاملا در امتداد فوليکولها حرکت
کرده وتا آخرين فوليکول (قوس ران )ادامه مي يابد.

خط برش در بالها از قسمت بالايي پينه سينه شروع شده و در امتداد اولين رديف فوليکولهاي پر

حرکت مي کند بدين ترتيب فوليکولهاي پر برروي بال فقط در يک سمت پوست برش خورده قرار مي گيرند


خط برشهاي ران و بالها بايد کاملا بر خط برشي که بر روي سينه و شکم پرنده ايجاد شده عمود باشند


پس از ايجاد برشها و کندن پوست چند نکته ضروري


است: الف : پوست را کاملاً با آب سرد بشوييد

 


ب: چربي پشت پوست را جدا نکنيد


پ: گردن به صورت کامل بر روي تنه بايد بماند

 

برش ساق پاها


براي برش صحيح ساق پا مي بايستي از پشت مفصل زانوي پرنده خط برشي را به صورت مسقيم

 

تا انتهاي هر دو انگشت پرنده ايجاد کنيد و در صورتي که خط برش قبل از انگشتها قطع شود

 

ساق پاها از گريدA خارج خواهند شد.

 


تصوير يک نمونه ساق شترمرغ با گريد A


طريقه صحيح نمک سود کردن پوست:


1-پس از جدا کردن پوست از دام ( اين پوست بايد داراي برش صحيح و بدون پر باشد) ،

 

آن را ابتدا با آب سرد کاملا شستشو دهيد.


2-پوست ها را به مدت 3  ساعت در آب نمک غليظ غوطه ور کنيد


{ غلظت آب نمک به گونه اي باشد که مقداري نمک در ته ظرف ديده شود}


بند 1 : در هر 1000 ليتر آب نمک فقط 100 جلد پوست مي توان خيس کرد

 

و پس از آن بايد آب را تعويض نمود چرا که آب آلوده خواهد شد

 

بند2 : به آب نمک 3% آنتي باکتريال اضافه کنيد

 

3-  پوست ها را از آب نمک خارج کنيد و از  لوله افقي در سايه به

 

 گونه اي آويزان کنيد که پوست با  زمين در ارتباط نباشندو اجازه دهيد تا خون آبه از آن خارج شود 

 

سپس هريک از پوستها را به تنهايي در سايه کاملا نمک سود کنيد(زير و روي پوست مي بايستي کاملا


از نمک پوشيده شود) واجازه دهيد  تا 24ساعت در همين حالت بماند سپس نمک را از روي پوست تکانده


وپوستها را به انبار سرد منتقل کنيد(بهترين دما براي نگهداري پوست 4 درجه سانتي گراد مي باشد)


4-  پوستها را در يک اتاق خنک و يا در يک يخچال روي هم انبار کنيد و روي آنها را با  نمک کاملاً بپوشانيد.

 


براي اين کار مي توانيد از جعبه اي بزرگ مانند تصوير استفاده کنيد 

 

به گونه اي که ابتدا کف جعبه را با نمک  بپوشانيد و سپس پوست را بر

 

روي آن گذاشته ( کاملاً پهن و صاف ) و سپس تمام آن را با نمک بگونه اي بپوشانيد

 

که هيچ قسمتي از پوست ديده نشود و مابقي پوستها را هم به همين صورت بر روي آن انبار کنيد

 

بند 1 : به نمک استفاده شده در اين مرحله 10% اسيد بوريک و پودر نفتالين بيافزاييد


 

با اين روش پوستها را تا يک ماه مي توان انبار کرد.Copyright © 2008-2014 Ostrichrdi. All Rights Reserved.