پوستهاي به ظاهر سالم که تحت تاثير دما بوده اند ويا خوب نمک سود نشده اند (بهترين دماي نگهداري پوست 4 تا 7درجه است)

نقاط مهم در پوست کني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خط برش ساق پا

محل نگهداري قبل از کشتار

راهروي انتظار

خط برش دنباليچه

انبار پوست نمک سود شده

انبار پوست نمک سود شده

حوضچه آب نمک

Copyright © 2008-2014 Ostrichrdi. All Rights Reserved.