از بين بردن زاويه در فضاي پِن

جعبه مقيد سازي جهت پرکني

پرکني مولد

پرکني مولد

پرکني مولد

پرکني مولد

پرکني مولد

پرکني مولد

پرکني مولد

پرکني مولد

يک جعبه مهار ساده

جعبه مهار شترمرغ(نماي بالا)

جعبه مهار شترمرغ(نماي کناري)

Copyright © 2008-2014 Ostrichrdi. All Rights Reserved.