نشریه شماره 8بهمن 1393موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان آنچه در این شماره می خوانید:سرمقاله ................................................................................................................ 1اخبار صنعت .................................................................................................. 3گزارش (شرکت پرورش شترمرغ بالنده رشد) ..................................................................... 5پرورش جوجه شترمرغ در سنین اولیه ( تولد تا 3 ماهگی ) بخش سوم ............................................ 7برآورد قیمت تمامشده شترمرغ پرواري ...................................................................... 13انباشتگی و بلع اجسام خارجی ................................................................................ 16کیفیت آب مصرفی (بخش سوم) ................................................................................ 18نشریه الکترونیکی داخلی موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان با همکاري پایگاه اطلاع رسانی صنعت شترمرغ تحریریه علمی مهندس سید مسعود موسوي مهندس مجتبی ایازجهت هر گونه انتقاد و پیشنهاد با دفتر نشریه تماس حاصل فرمایید.

تلفن: 66575148نمابر: 66575148پست الکترونیکی:Newsletter.ostrich@gmail.comwww.ostrichrdi.comاین مجموعه به همکاري و مساعدت پرورش دهندگان و متخصصین امر نیاز داشته وصمیمانه دست یاري آنها را جهت ارتقاء این صنعت می فشارد. بدیهی است این نشریه عاري از اشکال نمی باشد، لذا همواره نیازمند راهنمایی هاي گرانقدر شما هستیم.شماره 8، بهمن

1393نشریه شماره 8، بهمن

1393

1سرمقاله

چگونه در مشتري ایجاد اعتماد کنیم

تمایز میان محصولات روزبه روز کمتر می شود، روابط می تواند به عنوان منبع اصلی براي ایجاد مزیت رقابت مطرح شود. مردمحتی حاضرند یک جنس نامرغوب را از یک فروشنده داراي روابط عمومی عالی خریداري نمایند. مشتریان در فکر خرید جدیدترین محصولات نیستند بلکه در پی یک مشاور قابل اعتمادند. ارتباطات خوب بر وفاداري مشتریان و تکرار

خرید می افزاید.

اعتماد عامل کلیدي در برقراري روابط است و مانند چسپ مشتري و فروشنده را به هم متصل می نماید. براي این که یک فروشنده موفق شوید باید از فروش صرف محصولات و خدمات، به سوي ایجاد اعتماد و قابل اعتماد ماندن تغییر موضع دهید.

انعطاف پذیر باشید. اشتیاق براي تطبیق دادن دیدگاه مان با عقاید دیگران یکی از مهارت هاي متقاعد سازي است. زمانی که مردم احساس کنند به علائق آن ها می اندیشید به شما اعتماد خواهند کرد. به طور خستگی ناپذیري در مورد دنیاي مشتریان کنجکاوي کنید ومسلما آنچه را پیش کش می کنید چندین برابر پس خواهید گرفت.

اگر راه حل شما براي مشتري مناسب نیست از او بخواهید چه کاري باید انجام دهید. ممکن است در این جا بعضی از معاملاترا از دست بدهید اما مشتري صداقت شما را هرگز از یاد نخواهد برد. هرچه بیشتر گوش کنید بیشتر مجذوب اظهارات مردم شده وآن ها شما را بیشتر دوست داشته، به شما اعتماد کرده و خواستار انجام معامله با شما خواهند بود. یک فروشنده ماهر، وقتی که مشتري صحبت می کند با توجه کامل گوش می کند. زیرا زمانی که گوش می کنید متوجه می شوید که چه موضوعاتی براي مشتري اهمیت دارد.

این تصور را ایجاد کنید که شما براي روابط بیش از فروش ارزش قائل اید. ماموریت شخصی شما این است که هرکار ممکن رابراي مشتریان انجام دهید تا آن ها مطمئن شوند که تمام امکانات و منابع سازمان شما براي کمک به حصول اهداف وي از طریق محصولات و خدمات شما بکار گرفته می شود. پس از فروش با مشتري تماس بگیرید و نظرات او را در خصوص محصول جویا شوید.این مسئله باعث استحکام روابط خریدار و فروشنده می گردد، به ویژه زمانی که اشکالی وجود داشته باشد.

مودب و رو راست باشید. یکی از ویژگی هاي افراد مودب که موجب می شود به آن ها اعتماد کنیم این است که رفتار خوشایند،شایسته و پسندیده آن ها باعث محبوبیت شان می شود. آن ها دوست داشتنی تر بنظر می رسند و ما مشتاق انجام معامله با آن ها هستیم. حتی اگر موفق به فروش نشدید یا مشتري با لحن نامناسبی با شما صحبت کرد باز ادب و نزاکت خود را حفظ کنید. هرگز نگذارید مشتري احساس رنجش یا ناراحتی نماید. خونسردي خود را حفظ کرده و سعی کنید به طور عاقلانه کشف کنید که عیب کار کجا بوده است.فقط به این علت که بازنده شده اید پل هاي پشت سرتان را خراب نکنید، در غیر این صورت موفقیت هاي دیگري را هم در آینده ازدست می دهید.

1393نشریه شماره 8، بهمن

قدردان باشید. ارتباطات مستمر باعث می شود تا روابط عادي و بی اهمیت فرض نشوند. براي مشتریان پیام تبریک بفرستید وبدانید قدرت پیام تشکر فوق العاده و محبت شما فراموش نخواهد شد.

مردم ابتدا شخصیت فرد را می خرند. در زمان ایجاد ارتباط با مردم، هرگز بر تفاوت هاي میان خودتان تاکید نکنید. در عوض رويشباهت ها، وجوه اشتراك، نقطه نظرات مشابه و عملکردهاي همسان تاکید کنید. انسان ها کسانی را که با آن ها در یک طول موج هستند، دیدگاه هایشان را درك کرده، توافق نظر و علائق مشترك داشته باشند، دوست دارند. به یاد داشته باشید اگر پس از اولین فروش، ارتباط ایجاد نکنیم فروش هاي بعدي هم صورت نخواهد پذیرفت. یکی از عواملی که رقیبان هرگز قادر به تقلید آن نیستند نحوه ارتباط با مشتریان است. اعتماد شرط اولیه براي وفاداري و در نهایت، وفادراي است که موجب تکرار معاملات می شود. سعی کنید درایجاد اعتماد فوق العاده باشید.

 

 

1393نشریه شماره 8، بهمن

اخبار صنعت

تاسیس اولین کشتارگاه و صنایع تکمیلی تخصصی شترمرغ در استان فارس

 در طی سالیان متمادي که از شکل گیري صنعت شترمرغ در ایران میگذرد، همیشه فضاي خالی کشتارگاه و صنایع تکمیلی این صنعت به چشم می آمد که خود به نوعی باعث نگرانی و عدم سرمایه گذاري افراد در این صنعت می گشت. هم اکنون پس از گذشت15 سال از شروع این فعالیت با همت جناب آقاي حمید اجاقی مدیر عامل شرکت تعاونی سیمرغ پروران پارسه در استان فارس اولین خط کشتارگاهی به همراه صنایع تکمیلی در حال احداث می باشد.

از مشخصه هاي بارز این کشتارگاه دارا بودن خط کشتار کامل با ظرفیت 80 قطعه شترمرغ در هر شیفت و در کنار آن خط فرآوري گوشت و صنایع تبدیلی حاصل از شترمرغ می باشد که مطابق یا استانداردهاي روز دنیا است. مجوز تاسیس این کشتارگاه درسال 1391 گرفته شده و هم اکنون در مراحل پایانی نصب تجهیزات میباشد.

با این گام اولین زنجیره صنعت شترمرغ در کشور پایه گذاري گردید.

 

برگزاري اولین کارگاه مقدماتی روش هاي نوین مدیریت پرورش شتر مرغ در استان فارس

 

اولین کارگاه مقدماتی پرورش شترمرغ موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان با همکاري وزارت جهاد کشاورزي و مدیریت93 در سالن کنفرانس ساختمان شماره دو جهاد /11/ جهاد کشاورز ي استان فارس برگزار گردید. این کارگاه آموزشی در تاریخ 1کشاورزي با هدف آشنایی هر چه بیشتر بهره برداران و علاقه مندان به فعالیت در این استان برگزار شد. شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی با توجیح اقتصادي پرورش شترمرغ در بخش مولد و پروار، روش هاي مدیریت مزارع مولد و پرواري، مدیریت تغذیه درمزارع و قوانین و ضوابط مرتبط با احداث واحدهاي مولد و پرواري آشنا شدند.

 

 

 

 

نشریه شماره 8، بهمن 1393

برگزاري اولین دوره تخصصی پرورش شتر مرغ جنوب کشور در شهرستان گراش

اولین دوره تخصصی پرورش شترمرغ موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان با همکاري وزارت جهاد کشاورزي، فرمانداري وجهاد کشاورزي شهرستان گراش برگزار گردید. مهندس کرم صفري مدیر جهاد کشاورزي شهرستان گراش گفت: کارگاه آموزشی تخصصی شیوه هاي نوین مدیریت پرورش شترمرغ به مدت دو روز در محل سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گردید. شرکت کنندگان این دوره تخصصی زیر نظر اساتید و کارشناسان مجرب وزارت جهاد کشاورزي و موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان مطالبی چون پرورش مولد، جوجه کشی، تغذیه، ساختمان و تاسیسات، پرواربندي و موارد دیگر آشنا شدند. مدیر جهاد کشاورزي گفت:شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی از شهرستان هاي استان فارس و استان هاي اصفهان، هرمزگان و کرمان حضور داشتند و درپایان این دوره آموزشی 2روزه جهت شرکت کنندگان در این دوره تخصصی گواهینامه مهارت و مدرك فنی صادر خواهد گردید.

 

 

 

1393نشریه شماره 8، بهمن

گزارش

 مزرعه پرورش شترمرغ شرکت بالنده رشد

از این شماره به بعد گزارشی از مزارع پرورشی شترمرغ در نشریه قرار داده می شود که در راستاي آشنایی هر چه بیشتر فعالان این صنعت با سایر مزارع پرورش دهنده و همچنین استفاده از نظرات پرورش دهندگان موفق این صنعت می باشد.

نام مزرعه: شرکت پرورش شترمرغ بالنده رشد

مدیریت: آقاي اکبر پازوکی زاده

مزرعه پرورش شترمرغ بالنده رشد از سال 1382 فعالیت خود را با تعداد 60 قطعه پرنده مولد در زمینی به مساحت 8 هکتار در استان البرز آغاز کرد. این مزرعه پرورشی در زمینه تولید جوجه شترمرغ و پرواربندي با ظرفیت 1000 قطعه سالانه فعالیت می کند. تاسیسات و تجهیزات این شرکت شامل: پن هاي مولدین، سالن جوجه کشی، پرورشگاه جوجه، پن هاي پرواري، انبارکنسانتره و علوفه و ...می باشد.

از اهداف اصلی این شرکت افزایش اشتغال زایی در استان البرز است که در این راستا به صورت مستقیم 9 نفر و غیر مستقیم 50 نفر دراین استان مشغول به فعالیت شده اند. سایر اهداف این شرکت تامین فرآورده هاي پروتئینی و سایر محصولات شترمرغ در شهرستان کرج و تهران می باشد.

نظر ایشان را در خصوص صنعت پرورش شترمرغ جویا شدیم:

در بخش دامپروري، پرورش شترمرغ تنها صنعتی است که ریسک پایینی دارد و در صورتی که جیره مناسب زیر نظر متخصص تغذیه استفاده شود و استرس هاي محیطی را کاهش دهیم حداقل تلفات را خواهیم داشت . چنانچه مدیریت مناسب نیز در کنار آن باشدپرندگان با حداقل مصرف خوراك در سن مناسب وزن 90 کیلوگرم می رسند. یک پرورش دهنده زمانی در این صنعت موفق خواهد بودکه سوء مدیریت نداشته باشد و رعایت ضوابط بهداشتی را به طور کامل در مزرعه انجام دهد.

در خصوص مشکلات صنعت ایشان اینگونه عنوان نمودند:

از عمده مشکلات این صنعت در بخش پرواري لازم است حداقل 500 قطعه پرنده پروار شود تا سوددهی مناسب به نسبت خواب سرمایه حاصل شود و دلیل آن این است که حداقل 8 ماه طول دوره پروار می باشد که در مقایسه با مرغداري تخمگذار و گاو شیري که روزانه پول محصول خود را دریافت میکنند و یا مرغداري نیمچه گوشتی که حداکثر بعد از 45 روز درآمد خود را دریافت می کنندخواب سرمایه در این صنعت زیاد است و باید به گونه اي مدیریت اعمال شود تا هزینه هاي جاري کاهش یابد.

1393نشریه شماره 8، بهمن

مشکلات حاضر صنعت را بدین شکل مطرح نمودند:

افرادي که دست اندرکار در زمینه خرید پوست و پر هستند باید بنگاه هاي مدیریتی در هر منطقه ایجاد کنند تا قیمت پوست و پر باقیمت یکسانی در تمامی مناطق خریداري گردد چرا که خرید محصولاتی از قبیل پوست و پر باقیمت هاي متفاوت سبب می شود تاافراد خرده پا در این صنعت با این استدلال که سود خوبی از پوست و پر به دست می آورند گوشت پرنده را باقیمت پایین تري به نسبت بازار عرضه کنند که این کار باعث شکسته شدن قیمت گوشت می شود که به ضرر پرورش دهنده هایی است که در سطح وسیع پرنده پروار می کنند. بهترین راه حل براي پایداري این صنعت در بخش پرواربندي ثابت نگه داشتن قیمت گوشت است و تا زمانی که بازار گوشت مهیا نگردد وضع صنعت پرورش شترمرغ به همین شکل باقی می ماند. مهمترین چیزي که به صنعت کمک می کند ثبات قیمت گوشت است که نوسانات آن نیز برگرفته از نوسانات قیمت پوست می باشد.

در مورد قیمت نهاده ها نیز کاري نمی توان صورت داد چون تمامی بخش هاي دامپروري در این زمینه یکسان هستند.

در خصوص قیمت هاي خرید و فروش جوجه هم لازم است تا دست واسطه ها کوتاه شود چرا که این افراد گاهاً با دادن قیمت هاي پایین تر و بالاتر باعث ایجاد نوسان در بازار می شوند و لازم است تا جوجه در تمامی مناطق ایران با یک برآورد قیمت مناسب با درنظرگرفتن کیفیت فروخته شود.

نظر ایشان در خصوص آینده صنعت پرورش شترمرغ:

در صورت شکل گیري انجمن و اتحادیه اي می توان مدیریت متمرکزتري بر این صنعت داشت که این کار آینده بهتري براي این صنعت رقم خواهد زد.

 

 

 

1393نشریه شماره 8، بهمن

پرورش جوجه از یک ماهگی تا سه ماهگی

(بخش سوم)

با بزرگتر شدن جوجه و رسیدن به سن یک ماهگی، نیاز به فضاي بیشتري داشته و از طرفی مدفوع و ادرار جوجه ها افزایش یافته و به منظور رعایت مسائل بهداشتی بهتراست به سالن دیگري منتقل گردند. همان طور که قبلاً توضیح داده شد در مزارع توام (پرورش مولدین + پرواربندي) تفکیک سالن پرورش جوجه تا یک ماهگی، از سالن پرورش از یک ماهگی تا سه ماهگی امر ضروري است. ولیدر مراکز پرواربندي تفکیک این دو سالن ضروري نیست و جوجه ها می توانند از ابتداي پرورش در یک سالن واحد قرار بگیرند.

بنابراین مشخصات این سالن براي پرواربندان، به منظور پرورش جوجه از سن تولد تا سه ماهگی است و براي پرورش دهندگان مولد، می تواند با هدف پرورش جوجه از سن یک ماهگی تا سه ماهگی مورد استفاده قرار بگیرد.

قبل از انتقال جوجه ها به این سالن، کلیه اقدامات بهداشتی که در مورد سالن 1 (تولد تا یک ماهگی) توضیح داده شد در مورداین سالن نیز باید انجام گیرد.

مشخصات فنی و بهداشتی این سالن مانند سالن 1 (تولد تا سه ماهگی) است. نکات زیر در تاسیس این سالن باید مد نظرقرارگیرد.

- فضاي لازم براي هر جوجه در داخل سالن یک متر مربع در نظر گرفته شود.

- ارتفاع دیوارهاي جداکننده در حدود 80 سانتی متر در نظر گرفته شود. استفاده از نرده هاي آهنی بعنوان جداکننده داراي معایب و مزایایی می باشد که در مجموع بهتر است استفاده گردد. زیرا امکان تهویه بهتري را در سالن بهنگام استفاده از تجهیزات تهویه فراهم می نماید.در این صورت میتوانید ارتفاع نرده ها را در حدود یک متر یا بیشتر انتخاب نمائید. براي حصول نتیجه بهتر می توانید تاارتفاع 20 تا 30 سانتی متر از کف، از آجر یا بلوك بعنوان دیوار استفاده نموده و سپس بر روي آن نرده قرار دهید. کف سالن نیز بتن ریزي شود.

- سالن مجهز به سیستم تهویه و منبع حرارتی گردد. استفاده از حرارت زیرزمینی الزامی نیست.

- سالن داراي اتاق تجهیزات، انبار دان، اتاق تاسیسات و سرویس بهداشتی باشد.- سالن می تواند یک طرفه و یا دو طرفه احداث شده و به گردشگاه نیز که براي پرورش در این سنین کاملا ضروري استدسترسی داشته باشند.

نشریه شماره 8، بهمن 1393-

در گردشگاه اجراي سایبان کاملا ضروري بوده و بهتر است در انتهاي گردشگاه قرار گیرد. کف گردشگاه می تواند خاك معمولی باشد. البته عقاید در این خصوص متفاوت بوده و بر اساس شرایط آب و هوایی و مسائل بهداشتی، بستر مناسب انتخاب می گردد.

- با توجه به افزایش سن و سایز جوجه ها، بهتر است از دانخوري و آبخوري ناودانی براي تغذیه استفاده گردد. دانخوري وآبخوري نیز باید در زیر سایبان قرار گرفته و مرتباً تمیز و ضدعفونی شوند. روش خوراك دهی نیز هر 2 تا 3 ساعت یکبار می باشد وباید مسائلی که قبلاً در خصوص نحوه خوراك دهی شرح داده شد نیز رعایت گردد.

- توجه داشته باشید که تجمع آب در اطراف آبخوري ها می تواند منشا شیوع بیماري ها علی الخصوص در فصل تابستان باشد.بخصوص اگر بستر اطراف آبخوري از خاك استفاده شده باشد. جوجه به خاك خیس نوك زده و از آن تغذیه می نمایند که می تواندموجب شیوع بیماري هاي عفونی و گوارشی گردد. بنابراین آبخوري ها طوري طراحی شوند که کمترین دورریز آب را داشته باشند وحتی بهتر است تا شعاع یک متري آبخوري از بتن استفاده شده و شیب طوري باشد که دورریز آب به خارج ازگردشگاه منتقل شود.دانخوري از آبخوري با فاصله ودر جهت مخالف آبخوري قرار گیرد. در این صورت دان با آب از طریق دهان پرنده کمتر مخلوط شده و امکان شیوع بیماري کمتر می گردد.

- جوجه ها با سن بیشتر از یک ماهگی، بیشتر اوقات را در داخل گردشگاه بسر می برند. فقط شب ها در صورت سرد بودن هوا بهداخل سالن منتقل می شوند. در غیر این صورت حتی شب ها را هم می توانند در داخل گردشگاه باقی بمانند. در روزهاي گرم تابستان نیزممکن است مجبور باشیم جوجه ها را به داخل سالن منتقل نموده و از وسایل تهویه و خنک کننده براي کاهش استرس استفاده گردد.این سالن (قسمت مسقف) بیشتر در اوایل بهار و در طول پاییز و زمستان کاربرد دارد. در فصل تابستان حتی می توان از پن هاي پرواربندي( سه ماهگی به بالا) براي پرورش جوجه در سنین بالاي یک ماه استفاده نمود. بنابراین شرایط آب و هوایی در تصمیم گیريبراي مدیریت امکانات و پرورش جوجه ها بسیار موثر می باشد.-فضاي لازم براي هر جوجه در گردشگاه را حدود 5 تا 10 متر مربع در نظر بگیرید. البته هرچه فضاي بیشتري در اختیار پرندگانقرار گیرد بهتر است. جوجه ها در گروههاي 50 تایی و حداکثر 100 تایی بر اساس حجم بدن دسته بندي شوند. مدیریت گروه هايکوچک تر آسانتر بوده و امکان شیوع بیماري کمتر است و از طرفی کنترل جوجه ها با دقت بیشتري صورت می پذیرد. استرس درگروه هاي کوچک تر کاهش یافته و جوجه ها از رشد بهتري برخوردارند.- جوجه ها بر اساس سایز بدن دسته بندي شده و در گروه هاي مجزا قرار گیرند. در این صورت عملکرد بهبود می یابد. قرار گرفتن جوجه هاي کوچک در کنار جوجه هاي بزرگ در یک گروه ، باعث ایجاد استرس در جوجه هاي کوچک تر شده و از رشد کمتري برخوردار می گردند.

- کارگر مخصوص براي پرورش این دوره در نظر بگیرید. کارگر باید همیشه در میان جوجه ها بوده و به آنان رسیدگی نماید ومشکلات را گزارش نماید.

 

نشریه شماره 8، بهمن1393-

مصرف غذا می تواند بعنوان یک اهرم مدیریتی براي پرورش دهنده مورد استفاده قرار گیرد. کارگر باید به مقدار مصرف غذاي جوجه ها اشراف داشته باشد و به محض کاهش مصرف خوراك، موضوع را گزارش نماید تا علت پیگیري گردد. هرگونه استرس و یاتغییر و یا بروز بیماري منجر به کاهش مصرف خوراك می گردد که خود یک زنگ خطر بوده و باید سریعاً علت پیگیري و مرتفع شود.مصرف خوراك باید هر روز نسبت به روزهاي قبل اندکی با افزایش همراه باشد. توزین جوجه ها نیز می تواند شما را از عملکرد جیره ومشکلات گله آگاه نماید. بنابراین در مدت زمان مشخص ، جوجه ها را توزین نموده و منحنی رشد را کنترل نمائید. اگر جوجه ها رشدکافی ندارند و یا کاهش وزن داشتند سریعاً مشکل را ردیابی و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهید.تغذیه جوجه هاجوجه ها در سنین اولیه از رشد بالایی برخوردارند و باید از این قابلیت آنان استفاده نمود. جوجه ها می توانند از غذاي آردي و یاپلت(کرامبل) استفاده نمایند. این جیره شامل انرژي بالا به همراه پروتئین بین 19 تا 22 درصد می باشد که انتخاب پروتئین مناسب جهت تغذیه می تواند بر اساس فصل و شرایط پرورش صورت پذیرد. جوجه در سنین اولیه قادر به هضم فیبر ( مواد علوفه اي) بطور کامل نبوده ولی بتدریج و با افزایش سن، دستگاه گوارش آنان تکامل یافته و قابلیت استفاده از مواد علوفه اي و هضم فیبر افزایش می یابد.بنابراین در سنین اولیه توصیه شده که غذا از فیبر بالایی برخوردار نباشد و در حدود 5 تا 6 درصد توصیه می گردد. استفاده از فیبر بالادر جیره منجر به انباشتگی مواد فیبري در پیش معده و سنگدان می گردد که مرگ جوجه را بدنبال دارد.

مکمل هاي معدنی و یتامینه نیز نقش مهمی را در تغذیه اعمال می نمایند و قطعاً باید در جیره بر اساس توصیه کارخانه سازنده مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به رشد سریع جوجه و تکامل استخوان ها، لازم است کلسیم و فسفر به اندازه کافی در جیره در نظرگرفته شود. استخوان ها باید استحکام کافی را داشته باشند تا بتوانند وزن سنگین و رشد سریع جوجه را تحمل نمایند. در غیر اینصورتمنجر به مشکلات و ناهنجاري درناحیه پا شده و جوجه نمی تواند حرکت نماید و در نهایت از گله حذف می گردد.

نمونه هاي مختلف دانخوري و آبخوري براي پرورش جوجه

 

1393نشریه شماره 8، بهمن

 

یادآوري می گردد که هرماده مغذي باید به اندازه در جیره دیده شود و استفاده بیش از نیاز جوجه از یک ماده مغذي باعث اثرات منفی در تغدیه می گردد. براي مثال کلسیم اضافی در جیره و استفاده بیشتر از حد نیاز منجر به اختلال در جذب فسفر شده و ممکناست مشکلات استخوانی را افزایش داده و اثر منفی بر جذب سایر مواد مغذي داشته باشد.

جوجه ها تا سن 8 هفتگی از جیره پیش آغازین استفاده می نمایند. درشرایط ایده آل یک جوجه با وزن 850 گرم در ابتدايتولد، به وزن 15 تا 18 کیلو گرم در سن 8 هفتگی می رسد. بدیهی است همه جوجه ها از رشد یکسانی برخوردار نیستند وهمیشه درگله درصدي از جوجه ها نسبت به سایرین رشد سریعی داشته و برعکس تعدادي از رشد کمی برخوردارند. تفاوت رشد در جوجه هايیک گله می تواند ناشی از ژنتیک گله مادر، تغدیه مولدین، شرایط جوجه کشی و .... باشد.

در سن 8 هفتگی و در صورت رشد مناسب جوجه ها باید جیره پیش آغازین را به جیره آغازین ( 2 تا 4 ماهگی) تغییر دهید.جوجه هایی که از رشد کافی برخوردار نبوده اند بهتر است در گله باقی مانده و از جیره پیش آغازین استفاده نموده تا به وزن و جثه مناسب برسند. جوجه هایی که به وزن 15 تا 18 کیلو گرم رسیده اند از گله جدا شده و بتدریج طی مدت 2 هفته به جیره آغازین عادت داده می شوند. بدین صورت که غذاي جدید با درصد بسیار پایین به جیره قدیمی اضافه شده و هر روز درصد غذاي جدید افزایش یافته و طی مدت 2 هفته بطور کامل جایگزین می گردد. جوجه ها در این سن می توانند مواد فیبري بیشتري را هضم نمایند، لذا افزایش درصد مواد علوفه اي مانند یونجه و سبوس گندم در جیره الزامی است. اندازه اقلام تشکیل دهنده خوراك خصوصاً مواد علوفه اي نیزباید افزایش یابد و از حالت آردي خارج گردد. در این سنین فیبر جیره تا 10 درصد می تواند افزایش یابد. میزان پروتئین خوراك بین18 تا 20 درصد توصیه شده است.

در شرایط ایده آل، جوجه ها در پایان سن 4 ماهگی به وزنی معادل 45 تا 48 کیلوگرم می رسند و مصرف خوراك آنان تا این سنحدود 80 تا 90 کیلو گرم است. از سن 2 ماهگی تا 4 ماهگی مصرف خوراك حدودا 55 تا 60 کیلو گرم است. توصیه شده از پلت دراین دوران استفاده گردد تا مواد مغذي بطور یکنواخت به جوجه رسیده و با کمبود مواجه نگردند. استفاده از سنگریزه در غذا برايبهبود هضم ضروري است. می توان سنگریزه را در اندازه مناسب (نصف اندازه ناخن انگشت پا) به داخل پن ها پاشید یا به خوراكاضافه نمود.

 

1393نشریه شماره 8، بهمن

ظاهر و بوي خوراك نقش مهمی را در تحریک جوجه براي مصرف خوراك دارد. بدین منظور می توانید از مواد افزودنی گیاهیکه در بازار وجود دارد براي معطر نمودن خوراك بخصوص بهنگام استرس گرمایی که کاهش مصرف خوراك را بدنبال دارد استفادهنمائید. خوراك در کیسه هاي دربسته نگهداري شود تا رطوبت مناسب و بوي خود را حفظ نماید.آب تازه و خنک باید همیشه در اختیار پرندگان قرار گیرد. کاهش مصرف آب، کاهش مصرف خوراك را بدنبال خواهد داشت.رقابت در مصرف آب بین جوجه ها باعث ایجاد استرس در جوجه شده و مشکلات بعدي را به دنبال خواهد داشت. مصرف آب معمولاً2 تا 3 برابر مصرف خوراك می باشد. از این پارامتر می توانید براي کنترل مصرف آب در جوجه ها استفاده نمائید. در شرایط استرس زا،جوجه ها ممکن است، آب بیشتري از حد نرمال مصرف نمایند که در این صورت شاید لازم باشد مصرف آب را کنترل نمائید. دمايهوا نیز در مصرف آب تاثیرگذار است. در بعد ازظهر و چند ساعت قبل از انتقال جوجه ها به داخل سالن می توانید آبخوري ها را جمعنمایید. در این صورت پس از انتقال جوجه ها به داخل سالن، بستر جوجه ها کمتر خیس شده و شرایط براي استراحت بهتر جوجه هامهیا می گردد.آب خیلی گرم و خیلی سرد نیز براي جوجه ها مناسب نبوده و مصرف آب را کاهش می دهد. مصرف آب خیلی گرم و خیلی سردتوسط جوجه می تواند باعث مشکلات گوارشی گردد. درجه حرارت آب باید در حدود 15 تا 20 درجه سانتیگراد نگهداري شود.بنابراین در زمستان لازم است آب گرم شده و در تابستان شاید به منظور جلوگیري از کاهش اشتهاي جوجه ها نیاز شود آب را بهنحوي سرد نمائیم تا مصرف خوراك کاهش نیابد.آب یکی از منابعی است که می تواند منشا آلودگی و بیماري ها باشد. بنابراین از تمیز بودن و کیفیت آب مصرفی مطمئن شوید.زیر و اطراف آبخوري ها محل مناسب براي رشد قارچ ها و باکتري ها می باشد. لذا به این موضوع توجه داشته باشید و مرتباً این مناطقرا خشک و ضدعفونی نمائید. ضمناً ظروف آبخوري و دانخوري را در محل هایی قرار دهید که جوجه کمترین برخورد فیزیکیبخصوص هنگام دویدن با آن داشته و موجب جراحت جوجه ها نگردند.مدیریت مزرعه باید در مدت پرورش، شرایط آرام و ایده آل را براي جوجه ها فراهم نماید. زیرا این دوران از حساسیت خاصیبرخوردار است. پیشگیري را راز موفقیت خود در پرورش جوجه قرار دهید و کلیه مسائل فنی و بهداشتی را رعایت نمائید. جوجهمریض شانس بسیار کمی براي بهبودي دارد. هرگونه جابجایی بی مورد، تغییر ناگهانی هوا، حضور ملاقات کنندگان و حیواناتی مانندسگ، تغییرات در فرمول جیره، تغییر مواد مصرفی در جیره و تغییر شکل و عطر و بو و طعم جیره، تغییر منابع آب و مزه آب، تغییرکارگران مسئول، افزایش تراکم پرورش جوجه ها، صداهاي ناهنجار محیط می تواند در جوجه ایجاد استرس نموده و موجب کاهشمصرف خوراك و بروز بیماري ها گردد. هرچند بعضی از عوامل غیر قابل کنترل می باشند، ولی سعی نمائید عوامل استرس زا را بهحداقل کاهش دهید.نگهداري مناسب درجه حرارت محیط بخصوص در شب ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در 3 هفته اول درجه حرارت درحدود 25 درجه سانتی گراد مناسب می باشد. این حرارت بتدریج میتواند هفته اي یک درجه سانتیگراد کاهش یافته و به 20 درجهسانتی گراد برسد. بهترین دما براي پرورش جوجه تا سن 3 ماهگی در حدود 20 درجه سانتیگراد است. یکی از دلایلی که جوجه ها در

1393نشریه شماره 8، بهمن

اوایل فصل بهار از رشد بهتري برخوردارند، مناسب بودن درجه حرارت محیط در این ایام است. با گذشت فصل بهار و رسیدن بهماههاي گرم تابستان مشکلات پرورش جوجه بیشتر شده و از رشد کمتري برخوردار می شوند. بنابراین سعی نمائید جوجه ها را تا سن3 ماهگی در درجه حرارت حدود 20 درجه سانتیگراد پرورش دهید. استفاده از سایبان، روشهاي سرد نمودن محیط مانند استفاده از مهپاش، استفاده از امکانات سالن پرورش بهنگام استرس گرمایی در ساعات گرم روز با استفاده از تهویه سالن و وسایل خنک کننده وروشهاي معمول خنک نمودن سالن که توضیح داده شد(سیستم کولینگ پد که در مرغداري ها استفاده می شود) می تواند مشکلات شمادر امر پرورش جوجه کاهش دهد.گرم نمودن بیش از حد سالن براي جوجه ها خطرناك است. بعضی از پرورش دهندگان بدلیل وسواس و نگرانی بی مورد درخصوص امکان مریض شدن جوجه ها، سالن و یا محل نگهداري جوجه را بیش از حد گرم می نمایند که نتایج معکوس بهمراه دارد.در این حالت جوجه آرامش خود را از دست می دهد و مصرف آب و دان کاهش یافته و جوجه دهیدراته و مریض می گردد. بنابراینبهترین دما براي جوجه هاي جوان در سالن پرورش 25 درجه سانتیگراد و براي جوجه هاي بالاي 2 ماه 20 درجه سانتی گراد است.حرارت بستر 25 درجه سانتی گراد، و حرارت زیر لامپ هاي حرارتی (بسته به سن جوجه ) در جوجه هاي جوان 30 درجه سانتی گرادمی باشد. درجه حرارت لامپ هاي حرارتی را با افزایش ارتفاع لامپ از سطح زمین میتوان بتدریج کاهش داد و در سن حدود یکماهگی می تواند حذف گردد.در یک ماه اول پرورش فضاي زیاد در اختیار جوجه ها قرار نگیرد. این امر باعث پراکندگی جوجه، کاهش مصرف خوراك و آبو ایجاد استرس بی مورد در جوجه ها می گردد. بنابراین در داخل سالن براي هر چهار جوجه یک مترمربع و در گردشگاه براي هر 2جوجه یک مترمربع فضا کافی است. بعد از سن یک ماهگی نیاز به فضا بیشتر شده و کمبود فضا می تواند در جوجه ها ایجاد استرسنماید.بسیاري از مشکلات پرورش جوجه تا سن 3 ماهگی مربوط به تغذیه گله مولدین می باشد. بنابراین اگر مولدین از تغذیه مناسبیبرخوردار نباشند کلیه تلاش هاي شما در امر پرورش جوجه به هدر خواهد رفت. کیفیت جوجه از اهمیت خاصی برخوردار است وموفقیت شما را تضمین می نماید. بنابراین جوجه خود را از مزارع مطمئن خریداري نمائید.

 

1393نشریه شماره 8، بهمن

برآورد قیمت تمام شده شترمرغ پرواريدر کلیه شاخه هاي دامپروري قیمت تمام شده تولیدات از شاخص هاي مهم در ارزیابی اقتصادي فعالیت می باشد که مورد توجهسرمایه گذاران قرار گفته و در مورد شترمرغ نیز این موضوع باید در قیمت تمام شده جوجه و پروار بطور دائم مورد ارزیابی قرار گرفتهو در اختیار پرورش دهندگان قرار گیرد.پرواربندي شترمرغ که نتجه نهایی سرمایه گذاري شترمرغ در بخش پرورشی می باشد و بقا و ادامه فعالیت تولیدکنندگان جوجه بهآن وابسته است در صورت نداشتن سود منطقی می تواند صنعت را با مشکلات جدي مواجه نماید. بدین منظور در این مقاله تلاش شدهپرواربندي از جنبه هاي کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفته و قیمت تمام شده یک قطعه شترمرغ پروار با در نظرگرفتن میانگینقیمت هاي موجود در بازار و ضرائب تولیدي مورد ارزیابی قرار گیرد. بدیهی است قیمت برآورد شده بصورت تقریبی بوده و عواملزیادي همچون در صد تلفات، بیماري ها، هزینه هاي کارگري و.....می تواند در آن موثر باشد، لیکن این برآورد می تواند بعنوان معیاريجهت محاسبات اقتصادي مورد استفاده قرار گیرد.در حال حاضر قیمت تمام شده تولیدات دامی اعم از دام و طیور توسط بخش هاي تخصصی برآورد گردیده و بصورت هفتگی بهمراجع ذیربط گزارش می گردد. در خصوص شترمرغ سابقه این کار وجود نداشته و تولیدکنندگان شترمرغ برداشت هاي غیرمتعارف ازاین جریان می نمایند.

در برآوردهاي کارشناسی سود متعارف در نظر گرفته می شود و حداقل سودي است که تولیدکننده باید از آن بهرهمند گردد و بعنوان خط قرمز براي پرورش دهنده جهت آگاهی از غیراقتصادي شدن تولید بشمار می رود.

- در این برآورد مقدار دان مصرفی تا پایان سن 9 تا 10 ماهگی برابر 440 کیلوگرم با قیمت متوسط 11536 ریال و جمعا برابر5075622 ریال به ازاي هر قطعه در نظر گرفته شده است.

- واحد پرواربندي به ظرفیت 300 قطعه و با احتساب 15 در صد تلفات و استخدام دو گارگر در نظر گرفته شده است.- حقوق کارگر هر نفر 7000000 ریال و محاسبات براي 14 ماه حقوق و پاداش و عیدي محاسبه شده است که برابر 653333ریال به ازاي هر شترغ می باشد (دو گارگر).

- کارشناس فنی و دامپزشک دو نفر بصورت پاره وقت با متوسط حقوق ماهیانه 3000000 ریال و محاسبات براي 14 ماهحقوق و پاداش و عیدي محاسبه شده است که برابر 280000 ریال به ازاي هرقطعه شترغ می باشد.

- هزینه هاي واکسن و هزینه هاي دامپزشکی و واکسیناسیون به ازاي هر قطعه شترمرغ 100000 ریال در نظرگرفته شده است.

- هزینه آب و برق و تلفن به ازاي هر قطعه پرنده پروار 150000 ریال در نظر گرفته شده است.

- هزینه سوخت و حمل و نقل وسایل نقلیه به ازاي هر قطعه پروار 100000 ریال در نظر گرفته شده است.- هزینه تعمیر و نگهداري تجهیزات و تاسیسات 5 درصد، که براي هر قطعه پروار برابر 66000 ریال محاسبه می گردد.

- هزینه خوراك ناشی از تلفات 15 درصد جوجه شترمرغ ها بطور متوسط تا پایان سه ماهگی برابر 61298 ریال به ازاي هرقطعه شترمرغ پرواري در نظر گرفته شده است.

 

1393نشریه شماره 8، بهمن

- هزینه هاي سرمایه گذاري براي ساختمان و تاسیسات و تجهیزات به ازاي هر قطعه شترمرغ پروار 12 میلیون ریال در نظرگرفته شده است.

- استهلاك ساختمان و تاسیسات 30 سال است که با درنظر گرفتن 89 درصد از هزینه هاي سرمایه گذاري براي ساختمان وتاسیسات، برابر 356000 ریال به ازاي هر شترمرغ پروار در نظرگرفته شده است.

- استهلاك تجهیزات 15 سال است که با در نظر گرفتن 11 درصد ازهزینه هاي سرمایه گذاري براي تجهیزات، برابر 88000ریال به ازاي هر شترمرغ پرواري محاسبه شده است.

- کارمزد سرمایه در گردش براي خرید خوراك با نرخ 30 درصد بهره در سال (بازار آزاد) و نیز سه دوره خرید خوراك درسال به ازاي هرقطعه شترمرغ پروار 596297 ریال در نظر گرفته شده است.3 درصد هزینه هاي غیرقابل پیش بینی در مجموع هزینه ها در نظر گرفته شده است که برابر 312046 ریال به ازاي هر قطعه -شترمرغ پروار محاسبه گردیده است.

توجه:

هزینه 15 درصد تلفات برحسب قیمت هاي ذکر شده در هزینه هاي پرواربندي لحاظ شده است.حال اگر هزینه هاي فوق را براي تولید هرقطعه شترمرغ پروار با هم جمع کنید (اعدادي که زیر آن ها خط کشیده شده است) هزینهتمام شده یک قطعه پرواري بدست می آید.

- هزینه تمام شده یک قطعه شترمرغ پرواري در وزن 95 کیلوگرم در صورتی که قیمت جوجه برابر 2500000 ریال باشد برابر10713596 ریال است. قیمت فروش یک قطعه با سود 25 درصد برابر 13391996 ریال برآورد می گردد که معادل140968 ریال به ازاي هرکیلوگرم وزن زنده است.

- هزینه تمام شده یک قطعه شترمرغ پرواري در وزن 95 کیلوگرم در صورتی که قیمت جوجه برابر 2000000 ریال باشد برابر10076928 ریال است. قیمت فروش با سود 25 درصد 12596160 ریال برآورد می گردد که معادل 132591 ریال بهازاي هر کیلوگرم وزن زنده است.

- هزینه تمام شده یک قطعه شترمرغ پرواري در وزن 95 کیلوگرم در صورتی که قیمت جوجه برابر 1800000 ریال باشد برابر9822260 ریال است. قیمت فروش با سود 25 درصد 12277825 برآورد می گردد که معادل 129240 ریال به ازاي هرکیلوگرم وزن زنده است.

- هزینه تمام شده یک قطعه شترمرغ پرواري در وزن 95 کیلوگرم در صورتی که قیمت جوجه برابر 1600000 ریال باشد برابر9567593 ریال است. قیمت فروش با سود 25 درصد 11959491 برآورد می گردد که معادل 125889 ریال به ازاي هرکیلوگرم وزن زنده است.

1393نشریه شماره 8، بهمن

- هزینه تمام شده یک قطعه شترمرغ پرواري در وزن 95 کیلوگرم درصورتی که قیمت جوجه برابر 1500000 ریال باشد برابر9440259 ریال است. قیمت تمام شده با سود 25 درصد 11800324 برآورد می گردد که معادل 124214 ریال به ازايهر کیلوگرم وزن زنده است.با توجه به توضیحات فوق پرواربندان در خرید جوجه باید محاسبات خود را براي قیمت تمام شده هر پرنده پرواي با توجهبه قیمت هاي منطقه اي محل پرواربندي انجام دهند.

- بدیهی است قیمت محصولات شترمرغ با توجه به طول مدت پرواربندي غیر قابل پیش بینی می باشد که در قیمت فروشپرنده پرواري نقش مهمی را ایفاد می نماید. قیمت پوست شترمرغ تابع قیمت جهانی بوده و در صورت افت و یا افزایشقیمت جهانی، می تواند در سود پرواربند نقش مهمی را ایفا نماید.

- با توجه به اینکه شترمرغ پرنده چند منظوره از نظر تولیدات می باشد(گوشت، پوست و پر) کیفیت محصولات تولیدي نیزنقش مهمی را در سودآوري پرورش دهنده در بردارند که بخصوص در خصوص پوست تولیدي باید مدت زمان پرواربندي(حداقل نه ماه) مد نظر قرار گرفته و تغذیه پرندگان براین اساس برنامه ریزي گردد.

- با توجه به قیمت فعلی پرنده پرواري که برابر هر کیلوگرم 125000 ریال وزن زنده فروشی است، بنابراین عوالی که میتواندپرواربندي را به توجیه اقتصادي نزدیک نماید شامل کاهش تلفات، کاهش قیمت جوجه یکروزه، کاهش هزینه نیروي انسانی،کاهش هزینه خوراك و در مقابل افزایش قیمت زنده فروشی پرنده پرواري است.

- در بهترین شرایط حتی اگر تلفات را 5 درصد فرض نمائیم و تعداد کارگر را به یک نفر در یک واحد پرواربندي 300قطعه اي کاهش دهیم و تنها یک نفر کارشناس و یا دامپزشک پاره وقت نیز بکار گیریم در این صورت :

- اگر قیمت جوجه را 2500000 ریال فرض نماییم هزینه تمام شده یک قطعه پرواري با وزن 95 کیلوگرم معادل 10106293ریال و قیمت هر کیلوگرم شترمرغ پرواري در زنده فروشی با احتساب سود 25 درصد 132978 ریال برآورد می گردد.- اگر قیمت جوجه را 2000000 ریال فرض نماییم هزینه تمام شده یک قطعه پرواري با وزن 95 کیلوگرم معادل 9524986ریال و قیمت هر کیلوگرم شترمرغ پرواري در زنده فروشی با احتساب سود 25 درصد 125329 ریال برآورد می گردد.- اگر قیمت جوجه را 1800000 ریال فرض نماییم هزینه تمام شده یک قطعه پرواري با وزن 95 کیلوگرم معادل 9292464ریال و قیمت هر کیلوگرم شترمرغ پرواري در زنده فروشی با احتساب سود 25 درصد 122269 ریال برآورد می گردد کهنقطه آغاز اقتصادي شدن پرواربندي در شرایط کنونی و شرایط فوق الاشاره می باشد.

 

1393نشریه شماره 8، بهمن

انباشتگی و بلع اجسام خارجیانباشتگی عبارتست از تجمع غذا و یا اجسام خارجی ( چوب ، فلز ، شیشه و ...) در پیش معده و متعاقب آن انسداد مدخل پیشمعده به سنگدان که نهایتاً منجر به اختلال در حرکت غذا در طول دستگاه گوارش می گردد. انباشتگی را بیشتر باید به عنوان علامتی ازمشکلات رفتاري نظیر عدم شناخت محیط، استرس تنهایی و یا عدم توانایی در شناخت غذا در نظر گرفت. دسترسی به مواد بستر و یااجسام خارجی تنها در صورت نامساعد بودن شرایط محیط می تواند مشکل زا باشد.عدم شناخت محیط زمانی اتفاق می افتد که جوجه هاي سنین مختلف از جایی به جاي دیگر، یک پن به پن دیگر یا حتی ازجایگاه شب به گردشگاه روز و بخصوص از یک مزرعه به مزرعه دیگر انتقال می یابند. در این گونه موارد جوجه ها با هر شیئی یاشخصی که آن را مادر خود تلقی کنند به آرامش می رسند. عدم توانایی جوجه ها در تشخیص غذا بخصوص موقعی که نوع آن تغییرمی کند و یا در مورد بالغین عدم توانایی در یافتن یک جفت تولید مثلی می تواند موجب استرس شود.پرنده هاي تحت استرس دچار رفتارهاي غیر طبیعی نظیر نوك زدن و بلع اجسام خارجی می شوند. در پی این رفتارها پرنده مقدارزیادي علوفه، مواد بستر، اجسام خارجی و سنگریزه را می بلعد. مواد انباشته شده موجب انسداد مسیر بین پیش معده به معده و یاانسداد روده ها (انباشتگی با شن) می گردد. اجسام خارجی تیز ممکن است دیواره پیش معده یا سنگدان را سوراخ کنند. در تمام اینموارد یک توقف حرکات معده به صورت ثانویه ایجاد می شود که خود موجب گرسنگی و مرگ می شود. این مشکل ممکن است درتمام گله و یا به صورت انفرادي بروز کند.بلعیدن جسم خارجی انباشتگی بر اثر بلعیدن کاه از بسترهاي کاه گلعلایم بالینی این عارضه مشابه علایم توقف حرکات معده است با این تفاوت که در این بیماري معده اشباع یافته و روده هاي پراز شن در هنگام لمس شکم کاملاً مشهود است. در کالبد گشایی علایمی از لاغري مفرط، تحلیل عضلات، چربی هاي اطراف عروق و

1393نشریه شماره 8، بهمن

قلب و هایپرتروفی لایه کویلین جدار سنگدان دیده می شود، ولی وجود اجسام خارجی یا مواد فیبري درهم پیچیده در پیش معده، یاروده ها و سکوم پر از شن ریزه علامت اختصاصی انباشتگی است.انباشتگی به علت بلعیدن بیش از حد سنگ انباشتگی بر اثر بلعیدن تکه هاي پلاستیکی بستربسیاري از موارد انباشتگی را می توان با شستشوي معده با موفقیت درمان کرد. در مورد پرنده هاي کوچک این کار با آویزانکردن پرنده و در پرنده هاي بزرگ تر با خواباندن پرنده به پهلو صورت می گیرد. سپس یک لوله قابل انعطاف با سایز مناسب که آب(گرم) با فشار مناسب ( نه به صورت جهشی ) از آن خارج می شود به ملایمت وارد دهان و مري و سپس پیش معده پرنده شده بهطوري که فشار ملایم آب موجب نرم شدن محتویات پیش معده گردد. پس از 60 ثانیه لوله خارج شده تا آب و محتویات تخلیه شود وپرنده کمی استراحت کند و در صورت لزوم شستشو تکرار می شود. سه تا چهار مرتبه شستشو معمولاً تمام محتویات انباشته شده رامیتواند تخلیه می کند. روشهاي دیگر درمانی نظیر برش مري یا برش معده جهت تخلیه مواد انباشته شده ممکن است موثر باشد .تخلیه سنگ ریزه از روده چه از طریق شستشو و چه از طریق جراحی امکان پذیر نیست. خوراندن ترکیبات ملین ممکن استموجب برطرف شدن انسداد روده گردد.تمام پرنده هاي مبتلا به انباشتگی در معرض از دست دادن ذخایر انر ژي خود هستند، از این رو تا بهبود کامل باید گرم نگه داشتهشوند.این درمان ها تنها در صورتی موثرند که عامل اولیه استرس از بین برود. پیشگیري از انباشتگی از طریق کاهش استرس هاي رفتاريو به حداقل رساندن دسترسی پرنده ها به اجسام خارجی مهمترین کاري است که باید انجام شود.

 

1393نشریه شماره 8، بهمن

کیفیت آب مصرفی(بخش سوم)آزمایش آببراي آزمایش آب می توان نمونه هایی از آن را دراختیار ادارات دامپزشکی یا ادارات آب و فاضلاب قرار داد تا مورد بررسیقرار گیرند . از نظر سلامت اطلاعاتی در ارتباط با مقدار آب مصرفی، تانکرهاي نگهداري و نحوه نقل و انتقال آب مصرفی نیز بایددراختیار این مراکز قرار گیرد.چنانچه آب مورد نیاز شترمرغ از چاه آب تأمین می شود، بهتر است کیفیت آب به دقت بررسی شود. هرگز تصور نکنیدکیفیت آب خوب است. همیشه آب را از نظر عدم وجود مواد مضر مورد بررسی و آزمایش قرار دهید. عاقلانه تر این است که آب طیفصول مختلف سال بسته به شرایط منطقه اي و محلی نیز بررسی و ارزیابی گردد.روش نمونه برداري از آب- در مورد نمونه برداري از آب چاه ها نباید در شروع پمپاژ، نمونه تهیه گردد. چون آب داخل لوله کیفیتی متفاوت با آب چاهخواهد داشت.

- فاصله زمانی میان برداشت نمونه و تجزیه آب باید کوتاه باشد تا کیفیت آب به نحو مطلوب تري مورد سنجش قرار گیرد. براينمونه هاي باکتریایی، نمونه ها باید تا 24 ساعت پس از نمونه گیري به آزمایشگاه ارسال شوند. براي نمونه هاي میکروبی از ظروف حاويیخ استفاده و حتی الامکان نمونه باید در زمان کوتاه و درجه حرارت پایین به آزمایشگاه ارسال شود.

- برروي ظرف نمونه کلیه اطلاعات (مکان، نقطه برداشت آب، درجه حرارت آب و هوا، دبی رودخانه یا چاه، یادداشت وهمچنین نوع گیاهان و حیوانات منطقه و تاسیسات پیرامون محل نمونه برداري) نوشته شود.

- هربطري باید قبل از نمونه برداري توسط همان آب مورد نظر شسته شود.- نمونه برداري در طول فصول مختلف و سه بار در سال بایستی انجام گیرد. تغییرات فصل و میزان بارندگی برروي دفعاتنمونه برداري در سال اثر می گذارد.سایر نکات کاربرديشود که خود موجب تولید ماده سمی و pH ماندگاري آب و زیاد شدن پلانکتون ها در طول روز ممکن است باعت افزایشخطرناك آمونیاك می گردد.هرچه دما بالاتر رود، میزان تولید آمونیاك بیشتر خواهد شد.

 

1393نشریه شماره 8، بهمن

مصرف زیاد آب سبب حذف و دفع بیش از حد پتاسیم و سدیم می شود و به دنبال آن تعادل مواد کانی در بدن بهم می خورد.مصرف بیش از حد آب منجر به تعرق بیشتر و در نتیجه افزایش احتمال کمبود اکسیژن می شود.منیزیم اثر ملین داشته و سبب تلخی مزه آب می شود. منیزیم بالا سبب کاهش رشد، کاهش استخوانی شدن اسکلت می گردد.پتاسیم مهمترین الکترولیت درون سلول است که محل جذب آن در روده است. کمبود آن توقف رشد، ضعف عضلانی، فلجی،کاهش مصرف غذا، اسیدي شدن درون سلول و ناهنجاري عصبی را بدنبال دارد.

 

1393نشریه شماره 8، بهمن

محصولات کنسانتره شترمرغ (معمولی و ویژه)به منظور کاهش مشکلات تهیه مواد ریز مغذي جیره و نیز بهبود کیفیت دان و میکس دقیق تر ریز مغذي ها که در تولید گله و همگنیخوراك نقش به سزایی دارد این موسسه نسبت به تهیه کنسانتره مختص شترمرغ اقدام نموده است.

کنسانتره هاي تولیدي در این شرکت عبارتند از:کنسانتره پیش آغازین و آغازینکنسانتره رشد و پایانیکنسانتره نگهداريکنسانتره تولیدمکملمکمل هاي شرکت عبارتند از:مکمل پیش آغازین و آغازینمکمل رشد و نگهداريمکمل تولیدمراجعه نمائید و یا با شماره تلفن 02166575184 www.ostrichrdi.com جهت اطلاع از قیمت و نحوه تهیه محصولات به سایتتماس حاصل فرمائید.

1393نشریه شماره 8، بهمن

 

مقالات و منابع علمی:می پردازد. در صورت تمایل به دریافت (ISI) این بخش به معرفی مقالات و منابع علمی چاپ شده در نشریات علمی پژوهشیاصل مقالات هر یک از عناوین ارائه شده، لطفا" درخواست خود را با عنوان مقاله به پست اکترونیکی نشریه ارائه فرمائید.

- The effect of preheating of ostrich eggs prior to storage and setting in commercialhatcheries.

- Critical Factors in ostrich (Struthio camelus australis) production, a focus on southernAfrica

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

این مجموعه به همکاري و مساعدت پرورش دهندگان و متخصصین امر نیاز داشته و صمیمانه دست یاري آنها را جهت ارتقاءاین صنعت می فشارد. بدیهی است این نشریه عاري از اشکال نمی باشد، لذا همواره نیازمند راهنمایی هاي گرانقدرشماهستیم.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1393نشریه شماره 8، بهمن

کتاب پرورش و بیماري هاي شترمرغ وسایر شترمرغ سانان جهت تهیه کتاب می توانید با دفتر نشریه تماس حاصل فرمائید.

Copyright © 2008-2014 Ostrichrdi. All Rights Reserved.