بررسی وضعیت ژنتیکی گله های شترمرغ ایران

با و تعیین امر متخصصین توسط که می‌نماید پیروی خاص استراتژی یک از گوناگون دام‌های در نژادی اصلاحبرنامه‌های
طیور پرورش در می‌گردد. ارائه خاص الگوی با شده حساب و هدف‌دار تلاقی‌های تولید هدف بهتوجه شرکت‌های توسط کاراین
با کشور در نژادی اصلاح مراکز گوسفند، و گاو مانند اصیل دام‌های در و می‌گیرد صورت تجاری آمیخته یا و نژاد دارندهبزرگ
ارزیابی اسپرم و شناسایی مولدین مناسب برنامه خود را ارائه می‌نمایند.

Copyright © 2008-2014 Ostrichrdi. All Rights Reserved.