hhggjh
شماره دوم، آذر ماه 2931
نشریه الکترونیکی داخلی
موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان
با همکاری
پایگاه اطلاع رسانی صنعت شترمرغ
1
سرمقاله
صنعت پرورش شترمرغ در ایران در آستانه دوازده سالگی قرار دارد. در سال جاری با فراز و نشیب ایای مثبتیی در
صنعت روبرو بوده ایم. افزایش قبمت محصولات اعم از گوشت و پوست و متعاق آن جوجیه یریروزه جیان ایازه ای بیه
صنعت بخشبده و نوید آینده ای روشن ار را برای فعالان این صنعت به ارمغان آورده است. این در حالبست کیه در گششیته
4 سال گششته( اکثر پرورش داندگان نسبت به آینده این صنعت نگران و گله مند بودند. - نچندان دور) 3
اگرچه روند افزایش کمی اعداد مزارع شترمرغ ادامه دارد ولی متاسفانه امچنان این صنعت از کمبود اطلاعات فنیی
رنج می برد. عدم پشتببانی بخش دولتی در اولبد علم و یا حتی ارویج اصولی مبانی پرورش و اولبید محصیولات شیترمرغ
حضور پر زرق و برق متخصصان کاذب و عدم وجود ساختاراای فرآوری محصیولات امچنیان از مشیرلات دیرینیه ایین
صنعت می باشند.
در ادامه روند اطلاع رسانی موسسه احقبقات و اوسعه شترمرغ سانان با امراری پایگاه اطلاع رسانی صنعت
شترمرغ اقدام به اهبه نسخه دوم این نشریه بر مبنای منابع علمی معتبر دنبا جهت اراقاء دانش فنی پرورش داندگان و فعالان
این صنعت نموده است. افتخار دیگر حضور و امراری جناب آقای مهندس موسوی که از با اجربه ارین کارشناسان این
صنعت در ایران مبباشند به عنوان مسئول ابئت احریریه علمی است که قطعا" موج افزایش کبفبت این مجموعه خوااد
شد.
در این راه این مجموعه به امراری و مساعدت پرورش داندگان و متخصصبن امر نباز داشته و صمبمانه دست
یاری آنها را جهت اراقاء این صنعت می فشارد. بدیهی است این نشریه عاری از اشرال نمی باشد لشا امواره نبازمند
راانمایی اای گرانقدر شما استبم. امبد است سهمی ار چند کوچک در پبشرفت و افزایش بهره وری این صنعت در مبهن
گرانقدرمان داشته باشبم.
hhggjh
شماره دوم، آذر ماه 2931
نشریه الکترونیکی داخلی
موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان
با همکاری
پایگاه اطلاع رسانی صنعت شترمرغ
2
مقاله این شماره:
- مدیریت شترمرغ های مولد در فصل استراحت:
پرنده مولد شترمرغ بالغی است که قادر به جفتگبری و اولبد اخم مرغ نطفه دار است. اگر اغشیه مناس باشد و کلبه
نبازاای غشایی پرنده برآورده گردد معمولا شترمرغ ماده آفریقایی در سن دو سالگی به سن شروع اخمگشاری مبرسد ولی
گاای این امر ممرن است اا سن سه سالگی بطول انجامد. ضمنا" در سال اول اولبد مبزان اخمگشاری ممرن است اا 05
درصد کااش یابد. پرندگان نر آفریقایی دیرار به سن بلوغ رسبده و اسپرم بارور در سن سه سالگی اولبد مبشود. در دیگر
سویه اا مانند سویه گردن آبی و گردن قرمز بلوغ جنسی یک اا دو سال دیرار بوقوع می پبوندد که دلبل آن بزرگتر بودن
حجم بدن پرنده است. عموما ارچه حجم بدن در حبوانات ببشتر باشد بلوغ جنسی دیرار اافاق می افتد. بدیهی است در
بلوغ جنسی عوامل متعددی دخبل استند از جمله مبتوان به آب و اوا اغشیه مناس وجود استرس در طول دوران پرورش
سلامت پرنده ژنتبک و .... اشاره نمود.
ادف از پرورش مولدین تولید حداکثر جوجه های قوی و و ماندگار در طول فصل اولبد و در حداقل زمان ممرن
است. ااکبد باید برروی اعداد جوجه سالم باشد و نه بر روی اولبد اعداد اخم مرغ. حتی اگر مبزان اخمگشاری مطلوب باشد
ولی اعداد اخم اای نطفه دار کم باشد و مرگ جنبنی در طول دوران جوجه کشی بالا باشد سودی عاید پرورش دانده
نمبگردد. بنابراین به پرندگان برای تولید تخم بیشتر، فشار مضاعف وارد ننمائی . د اجازه دابد پرنده در طول فصل نگهداری
کاملا استراحت نموده و انرژی لازم را برای فصل اولبد بعدی ذخبره نمایند و عملبات لازمه را در طول دوره استراحت انجام
دابد.
بر حس ژنتبک عوامل محبطی اغشیه و دیگر عوامل ار پرنده ماده در فصل اخمگشاری ببن 05 اا 05 عدد اخم در
طول 0 اا 9 ماه مبگشارد. عوامل متعددی بر روی مبزان جوجه درآوری از اخم موثرند که مبتوان به جبره مولدین نحوه جمع
آوری و نگهداری اخم بهداشت اخم شترمرغ دستگاه جوجه کشی پتانسبل ژنتبری سبستم پرورش و عوامل محبطی و ...
اشاره نمود. اگر مزرعه بتواند از 055 اخم شترمرغ اولبدی 05 جوجه اولبد نماید دارای عملررد مناسبی بوده است و بر این
اساس ببن 50 اا 05 جوجه از ار پرنده ماده اولبد مبشود.
پرورش مولدین شامل سه دوره بشرح زیر است:
- دوره استراحت)نگهداری( ، 3 ماه
hhggjh
شماره دوم، آذر ماه 2931
نشریه الکترونیکی داخلی
موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان
با همکاری
پایگاه اطلاع رسانی صنعت شترمرغ
3
- دوره فلاشینگ ، یک ماه
دوره تولید ، 0 ماه
بدیهی است با اوجه به شرایط آب و اوایی ممرن است طول دوره اای فوق افزایش و یا کااش یابد.
نکات مهم و کاربردی در طول دوره استراحت :
معمولا در فصل استراحت پرورش داندگان پرنده اا را به حال خود راا نموده و اامبت خاصی برای این دوره قائل نبستند.
در حالبره این دوره از اامبت ویژه ای برخوردار بوده و نقش مهمی در فصل اولبد مثل بعدی و درآمد پرورش دانده ایفا
مبنماید.
اگر به شترمرغ اای مولد اجازه جفتگبری و اولبد بدون محدودیت داده شود با کااش اولبد درفصل آای مواجه
خواابد بود و اثرات آن در اخمگشاری کاملا مشهود بوده و از لحاظ اقتصادی متضرر خواابد شد. دوره زمانی استراحت 5 اا
3 مااه برای پرنده لازم بوده و اولبد اخم را در حد نرمال در فصل بعدی اضمبن مبنماید. لشا پرنده پتانسبل اولبد اخم خود
را نگه داشته و چرخه اولبد خود را حفظ مبنماید. پرورش دانده نبز این فرصت را می یابد که در این دوره عملبات لازمه را
بر روی پرنده انجام داد و گله خود را برای فصل اولبد بعدی بهبود بخشد.
چه کارهایی باید در فصل استراحت انجام دهید
در ماه اول استراحت:
-0 جیره خود را بلافاصله از جیره تولید به جیره استراحت تغییر دهید.
به محض کااش اخمگشاری فورا جیره استراحت را جایگزین کنید. به این مسئله اامبت دابد و سهل انگاری
ننمایبد. مشااده شده پرورش داندگان این امر را به ااخبر انداخته و به امبد اولبد ببشتر از جبره اولبد استفاده مبنمایند و یا
غشای پرندگان پرواری را در اختبار پرندگان مولد قرار داده اا از انوع غشایی در مزرعه جلوگبری نمایند. این عملبات کاملا
اشتباه است و عواق برگشت ناپشیری را در بر دارد و باعث ذخیره چربی در پرندگان مبگردد.
اگر جبره استراحت از نظر فرمول صحبح باشد بلافاصله باید اخمگشاری قطع شود. البته ممرن است اا یک افته پس
از اعویض جبره اک و اوک اخم گشاری دیده شود ولی پس از مدت زمان کوااه باید قطع گردد. با اعویض جبره پرنده اا
hhggjh
شماره دوم، آذر ماه 2931
نشریه الکترونیکی داخلی
موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان
با همکاری
پایگاه اطلاع رسانی صنعت شترمرغ
4
آرامتر شده و بخصوص نراا حالت اهاجمی کمتری را نشان مبداند. جبره انها ابزار متوقف نمودن اخمگشاری در دوره
استراحت است. برای فصل اولبد مثلی بعدی حتی الامران سعی نمائبد گرواای اولبد مثلی را حفظ نموده و اغببرات
کمتری در ارکب خانواده اای اولبدی صورت پشیرد.
-5 مبارزه با انگلهای داخلی و خارجی
این دوران فرصت مناسبی برای مبارزه با انگلهای خارجی و داخلی است . مبارزه با انگلهای داخلی به صورت
خوراندن دارو و یا اضافه نمودن دارو به آب وغشا ومبارزه با انگلهای خارجی با اعمال اسپری بر روی بدن و محل
نگهداری)پن( انجام مبشود. در این مورد با دامپزشک مشورت نمائبد. اوجه داشته باشبد که کوکسبدیواستات اای یونوفر
دارواای ابابندازول یا مبندازول برای شترمرغ اا سمی استند و از استفاده آنان باید پرابز شود.
-3 واکسیناسیون گله علیه نیوکاسل و ..
با دامپزشک مشورت نمائبد.
-4 پرکنی پرهای بالغ:
چبدن پراا فرصت مناسبی برای پرورش دانده برای جبران قسمتی از ازینه اای دوره استراحت فراام می نماید.
علاوه برآن به پرنده این فرصت را مبداد اا در دوره استراحت پراای خود را مجددا احبا نموده و زیبایی خود را حفظ
نماید. حداقل پراای خراب و چوبی شده را از پرنده جدا نمائبد. پرچبنی را سعی نمائبد زمانی انجام دابد که اوا خنک
است. اگر اوا گرم است اول صبح انجام دابد. گرمای اوا امران خونریزی ببشتری را فراام نموده و استرس ببشتری را به
پرنده وارد مبنماید. در آفریقای جنوبی این عملبات بلافاصله پس از طلوع آفتاب شروع شده و به محض احساس گرما
)حداکثر 5 اا 3 ساعت( متوقف مبگردد. زمان پرکنی حداکثر اا یک ماه قبل از شروع فصل اولبد اوصبه شده است.
-0 اگر رکورد تخمگذاری پرندگان در فصل تولید ثبت شده است با مطالعه آن وضعیت گله را بهبود بخشید. با رعایت
حداقل جابجایی پرندگان ناسازگار با ام کم اولبد نراای فاقد قدرت اولبد مثلی و .. را جدا نموده و در گله اای جدید و
یا مجزا قرار دابد. این عملبات را با مشورت کارشناس انجام دابد. اصبم گبری صحبح با مطالعه رکورد چند سال گششته
امران پشیر است.
-6 پرندگان مجروح )جراحت چشم، بال شکسته، پای لنگ و یا دفرمه و یا معیوب(، پرندگان ضعیف و نحیف و
پرندگان مریض را جداسازی نموده و در پن مجزا قرار دهید و عملیات درمان را بر روی آنان اعمال نمائید. در صورت
hhggjh
شماره دوم، آذر ماه 2931
نشریه الکترونیکی داخلی
موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان
با همکاری
پایگاه اطلاع رسانی صنعت شترمرغ
5
حصول نتبجه مبتوانبد در فصل اولبد بعدی از آنان استفاده نمائبد. در غبر این صورت آنان را از گله حشف کنبد. داشتن پای
معبوب بخصوص در نراا ایجاد اشرال نموده و مانع جفتگبری صحبح پرنده خوااد شد. پرندگان ناسالم نمبتوانند از پتانسبل
اولبد خود بطور کامل استفاده نمایند. لشا باعث افزایش ازینه اا )مصرف خوراک( مبگردند و سود آوری و عملررد گله
کااش می یابد.
-0 اگر قصد خرید پرنده از سایر مزارع دارید ، خرید را در این ماه انجام دهید. به پرنده فرصت دابد در چند ماه آینده
و در فصل استراحت خود را با شرایط مزرعه عادت داد. موارد بهداشتی کاملا رعایت گردد.)کنترل ببمای اا واکسبناسبون
و مبارزه با انگلهای داخلی و خارجی قبل از قرار گرفتن در پن اای اولبد مثلی(.
-0 شناسایی و برداشتن پرندگانی که فالوس ) اندام تناسلی( آنان خارج است. علت این امر کاملا مشخص نبست ولی
مبتواند به دلبل جراحت و یا آلودگی باشد. از این نراا استفاده نرنبد زیرا امران انتقال آلودگی به ماده اا را فراام نموده و
اگر در گله مشااده شدند سریعا جدا شوند و کار درمان صورت پشیرد.
-9 پرندگانی که از نظر ظاهری خصوصیات قابل قبول پرنده نر یا ماده را ندارند حذف شوند. ارچند این کار با ریسک
امراه است ولی نراا باید در ظاار باریک و دراز باشند در انتهای بدن و در انتهای دم باریک دم ایستاده و برافراشته و بلند
باشد. ماده اا باید پشتی یرنواخت و صاف و در انتهای بدن عریض باشند.
-05 پرندگان پیر با تولید کم را از گله حذف نمائید و آنان را با پرندگان جوان تعویض نمائید. حداکثر زمان اقتصادی
استفاده از مولد اا سن 00 سالگی است. ارچند اوصبه مبشود پرندگان در سن 0 اا 05 سالگی با پرندگان جوان جایگزین
شوند اا اولبد گله کااش نبابد و از حداکثر اولبد اقتصادی بهره مند شد. متاسفانه در ایران پرورش داندگان به این موضوع
اامبت نمبداند و گله اای مولد در کشور در حال پبر شدن استند. ار مزرعه دار باید سالانه به اندازه 05 درصد از جمعبت
گله مولد گله جایگزین در نظر گرفته و نگهداری نماید. یادآوری مبگردد چنانچه قصد خرید گله مولد و یا گله جایگزین
دارید پرندگان جوان را خریداری نمائبد اا از حداکثر اوان اولبد پرنده در سالهای آای استفاده نمائبد. ) 3 و حداکثر 4 ساله(.
خرید پرنده با سن بالاار که در ایران معمول مبباشد عمر اقتصادی پرنده را برای شما کااش مبداد. در مناطق گرمسبر
خرید پرنده با حجم بدن کمتر) آفریقایی( اوصبه مبگردد زیرا نسبت به احمل گرما مقاومت ببشتری از خود نشان مبداند.
hhggjh
شماره دوم، آذر ماه 2931
نشریه الکترونیکی داخلی
موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان
با همکاری
پایگاه اطلاع رسانی صنعت شترمرغ
6
عملیات اجرایی در ماه دوم و سوم :
اوصبه مبشود مبارزه علبه پارازیتهای داخلی و خارجی مجددا انجام شود. این امر به دلبل اطمبنان از شرستن چرخه
زندگی انگلها مبباشد. پرندگان جدید که از سایر مزارع به مزرعه منتقل مبشوند احت درمان قرار گرفته اا از انتقال انگل به
سایر شترمرغها پبشگبری شود. برای اطمبنان ببشتر مبارزه علبه انگلها را در ماه سوم استراحت نبز اررار کنبد. برای کااش
استرس به پرندگان مبتوانبد دارو را به غشای پرندگان افزوده و به مدت سه روز ادامه دابد. با دامپزشک خود در خصوص
روش درمان مشورت نمائبد. انگلهای داخلی و خارجی بر روی اولبد اثر منفی داشته و کبفبت پر را نبز کااش مبداند و
سودآوری شما را کم مبنماید.
وضعبت ظااری پرندگان را مرابا کنترل نمائبد و حجم بدن را احت نظر داشته باشبد. اگر فرر مبرنبد که مناس
نبست فورا جبره را اغببر دابد و یا مصرف غشا را کنترل نمائبد. چاقی پرندگان به هر قیمتی باید کنترل شود و نباید در
گله دیده شو د چرا که اولبد سال بعد را کااش مبداد. اوجه داشته باشبد کااش وزن باید با اعمال جبره نگهداری و کنترل
مصرف به مرور صورت پذیرد و این کار با عجله انجام نشود . پرندگان نباید ببش از حد لاغر و نحبف شوند بلره باید به
شراط ایده ال از نظر وزن و ابپ ظااری برسند که این امر با کنترل ظااری و با کس اجربه بدست می آید. در فصل
5 اا 3 کبلو گرم غشا مصرف مبرنند که نباید / استراحت بنا بر فورمولاسبون جبره و وزن بدن پرندگان روزانه ببن 5
محدودیت غشایی از 5 کبلوگرم در روز کمتر شود. با کارشناس اغشیه در این خصوص مشورت نمائبد. از مکمل تولید در
فصل استراحت استفاده نشو.د زیرا دارای فرمولاسبون املاح ویتامبنه و معدنی خاص است که فعالبت جنسی پرنده را
احریک مبنماید و مانع از استراحت مطلق پرنده در این دوره شده و استرس ببمورد به پرنده وارد مبشود. از مکمل رشد
میتوانید استفاده نمائی . د در بازدید از مزارع دیده شده که پرندگان مولد در دوره استراحت علائم جنسی از خود نشان داده و
حتی جفتگبری و گاای اخمگشاری دیده مبشود. این مشاادات باعث غرور مزرعه دار شده و احساس مبرند کارش را
درست انجام داده و پرندگان در آمادگی کامل بسر مبرند. درحالبره این شوااد نشانگر ضعف مدیریت پرورش دهنده بوده
و نتوانسته شرایط را برای استراحت مطلق پرندگان مهبا نماید.
فرمولاسبون جبره نگهداری از اامبت ویژه ای برخوردار است. بسته به شرایط پرندگان )چاق استند یا به دلبل اولبد
بالا لاغر شده باشند( و نبز شرایط آب و اوایی جبره باید انظبم گردد. استفاده ازیک فرمول واحد برای امه مزارع امری
ناصحبح است وصدمات جبران ناپشیری را به اولبد سال بعد وارد مبنماید.
hhggjh
شماره دوم، آذر ماه 2931
نشریه الکترونیکی داخلی
موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان
با همکاری
پایگاه اطلاع رسانی صنعت شترمرغ
7
استفاده ببش از حد غلات که ایجاد انرژی مبنماید و پروائبن اضافی در دوره استراحت مناس نبست. استفاده ببش از
نباز پرنده از پروائبن باعث ایجاد استرس شده و بصورت چربی در بدن پرنده ذخبره مبشود. ضمن اینره به دلبل عدم
استفاده پرنده از این منبع گران قبمت غشایی باعث ضرر پرورش دانده نبز مبشود. استفاده اضافی و غبر ضروری از پروائبن
در جبره غشایی به دلبل ایجاد استرس باعث اذیت و ناآرامی پرنده شده و پرخواری را اشدید نموده و در مناطق گرمسبر
حتی باعث مرگ حبوان مبگردد. اوجه داشته باشبد که جبره حدود 05 درصد ازینه اای پرورش را شامل مبگردد. دیده شده
که بعضی از پرورش دهندگان به خود القا مینماید که هرچه جیره گرانتر باشد و از اقلام بیشتری تشکیل شده باشد جیره
مناسبتری است. در حالیکه ممکن است این جیره علاوه بر تحمیل هزینه بیشتر به پرورش دهنده، صدمات جبران
ناپذیری را به گله وارد نموده و تولید را با مشکل مواجه نماید. شترمرغ در استفاده از مواد غشایی فببری و متنوع دارای
قابلبت فراوانی است که باید از آن در جبره نویسی استفاده شود.
مجداد تاکید میگردد که از استفاده بیش از اندازه از غلات ) ذرت، جو ، گندم و...( در دوره استراحت پرهیز
نمائید. در مناطق گرمسبر باید کاملا از جبره حشف شوند. استفاده از غلات بسرعت باعث چاقی مبشود و با ایجاد چربی
رفتاراای اهاجمی در پرندگان نر را افزایش داده و حتی ممرن است رفتاراای جفتگبری در فصل استراحت از خود نشان
داند. ادف از دوره استراحت این است که به مولدین اجازه داده شود به طور مطلق استراحت نموده و آرام باشند و انرژی و
ذخائر از دست رفته خود را بهبود بخشند بدون اینره چاق شوند . بنابراین انظبم جبره بر اساس نباز پرنده و اامبن مرمل-
اای معدنی و ویتامبنه برای این ادف بسبار حباای است.
اگر پرندگان در دوره قبل نتایج ضعبفی در اولبد داشته اند چاقی پرندگان کاملا مشهود است زیرا جبره مولدین
بمنظور اولبد اخم در نظر گرفته شده و عدم اخمگشاری و کااش فعالبتهای جنسی باعث ذخبره غشای اضافی به صورت
چربی شده است. بنابراین به این پرندگان اوجه ببشتری داشته باشبد و باید چربی اضافی در بدن کااش یابد. چاقی پرنده
رابطه مستقبم با عدم باروری وکااش اولبد اخم داشته و باید بسیار جدی در نظر گرفته شو د در غبر این صورت از اولبد
مناسبی در فصل بعدی برخوردار نخواابد شد.
مبتوانبد از سبلوی ذرت نبز در دوره استراحت استفاده نمائبد. اوجه داشته باشبد سبلو در حدود یک بند انگشت باشد
اا خطر انباشتگی کااش یابد. در صورت استفاده ازسبلو حدود 0 کبلوگرم در روز کنسانتره با فرمولاسبون مخصوص باید
به سبلو اضافه گردد. مصرف سبلو روزانه اا 4 کبلوگرم یا اندکی ببشتر مبرسد. استفاده از سبلو به انهایی نبازاای پرنده را
اامبن نمی نماید و باید با کنسانتره مصرف گردد. با کارشناس اغشیه در این خصوص مشورت نمائبد.
hhggjh
شماره دوم، آذر ماه 2931
نشریه الکترونیکی داخلی
موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان
با همکاری
پایگاه اطلاع رسانی صنعت شترمرغ
8
در استان اهران و استانهایی که از نظر آب و اوایی مشابه استند فصل استراحت از مهرماه آغاز مبگردد وآذر ماه به
پایان مبرسد. در منطق سردار ممرن است اا دی ماه ادامه داشته باشد و سپس اقدام به اغشیه مولدین با جبره فلاشبنگ شود.
مهم: اگر پرندگان شما به شرایط ایده ال نرسبده و اضافه وزن دارند اوصبه مبگردد فصل اولبد را یک ماه به اعویق انداخته و
اقدامات لازمه را انجام دابد. پرندگان چاق اولبد خوبی نداشته و با اغدیه با جبره فلاشبنگ و اولبد چربی ببشتری ذخبره
نموده و اولبد خوبی نخوااند داشت.
جیره فلاشینگ:
جبره فلاشبنگ از نظر فرمولاسبون با جبره نگهداری متفاوت است و برای احریک پرنده به جفتگبری و اخمگشاری
داده مبشود. بسته به شرایط آب و اوایی شرایط پرندگان و قبمت مواد غشایی در بازار جبره فلاشبنگ انظبم مبگردد. جبره
فلاشبنگ یک ماه قبل از شروع اولبد به پرندگان داده مبشود. با اغدیه جبره فلاشبنگ بتدریج حجم بدن افزایش یافته و سب
احریک مولدین به فعالبتهای جنسی و اولبد اخم مبگردد.
اوصبه شده مبارزه علبه پارازیت اای داخلی و خارجی را در ابتدای دوره فلاشبنگ و در افته اول مجددا اجرا نمائبد
اا از دفع انگلها اطمبنان کامل حاصل گردد. در دوره فلاشبنگ اقدام به پرچبنی ننمائبد. در دوره فلاشبنگ اشتهای پرنده بدلبل
افزایش مواد مغشی در جبره افزایش یافته و برای شروع فعالبت جنسی و اامبن نبازاای اولبد مثلی مصرف خوراک
بخصوص در دو افته اول افزایش می یابد که این امر طببعی است. بنابراین اگر فورمولاسبون جبره شما صحبح است
خوراک به صورت آزاد در اختبار پرندگان قرار گبرد.
با اجرای جبره فلاشبنگ ممرن است نراا اجومی ار شده و ببن آنان نزاع صورت گبرد که این امر طببعی بوده و پس
5 کبلوگرم و گردن / از مدای کااش می یابد. در دوره فلاشبنگ نباید واکسبناسون انجام داد. پرندگان سباه افریقایی حدود 0
3 کبلوگرم روزانه خوراک مصرف مبنمایند. در این دوره بخصوص در دو افته اول فلاشبنگ اگر / آبی و گردن قرمز 3 اا 5
پرندگان امایل به غشای ببشتری دارند باید در اختبار آنان قرار گبرد.
دانخوری به اندازه کافی دراختبار پرندگان باشد اا رقابتی برای رسبدن به غشا نداشته باشند. پرندگان مغلوب)ضعبفتر(
در صورت کم بودن دانخوری غشای کمتری دریافت نموده و باعث ایجاد استرس در آنان مبشود. آب امبز بصورت دائم در
اختبار باشد. در این دوره نباز به مواد غشایی و مرمل اای معدنی و ویتامبنه افزایش می یابد. از مرمل اولبد در این دوره
استفاده نمائبد.
hhggjh
شماره دوم، آذر ماه 2931
نشریه الکترونیکی داخلی
موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان
با همکاری
پایگاه اطلاع رسانی صنعت شترمرغ
9
بطورخلاصه:
-0 جیره مولدین را بلافاصله پس از کاهش تخمگذاری و اتمام فصل تولید از جیره تولید به جیره نگهداری تغییر
دهید.
-5 از مکمل معدنی و ویتامینه رشد در جیره استفاده نمائید و مکمل تولید را حذف نمائید.
-3 از تغییرات بی مورد و جابجایی پرندگان در پن های تولیدی حتی امکان پرهیز نمائید.
-4 مبارزه با انگلهای داخلی و خارجی، واکسیناسیون گله در ماه اول به انجام برسد.
-0 جابجایی های ضروری و خرید و یا فروش مولدین را در ماه اول استراحت انجام دهید.
-6 پرندگان معیوب و مریض را شناسایی و درمان نموده و یا از گله حذف نمائید.
-0 پرندگان پیر و کم تولید را از گله حذف و با پرندگان جدید جایگزین نمائید.
-0 در ماه دوم و سوم نیز عملیات مبارزه با انگلهای داخلی و خارجی را تکرار نمائید.
-9 چاقی پرندگان را کنترل نموده و در صورت لزوم به آنها محدودیت غذایی دهید.
-05 در صورت مشاهده چاقی و یا علائم جنسی در جیره خود تجدید نظر کنید.
-00 از غلات در جیره استراحت کمتر استفاده نمائید.
-05 اگر پرندگان به وزن مطلوب نرسیدند و چاقی در انتهای فصل مشاهده گردید جیره فلاشینگ را به تعویق
اندازید.
-03 در صورت مناسب بودن شرایط ، بعد از سه ماه استراحت ، جیره فلاشینگ را اجرا نمائید.
-04 جیره فلاشینگ به صورت آزاد در اختیار پرندگان قرار دهید.
پرسش و پاسخ:
دراین بخش لطفا" سوالات و مشرلات خود را در قال پرسش برای نشریه ارسال نمایبد. کارشناسان موسسه پیس از
بررسی بر اساس منابع علمی و اجربی پاسخ را ارائه خوااند کرد. امبد است با به اشترک گشاشتن پاسیخ ایا در ایین نشیریه
hhggjh
شماره دوم، آذر ماه 2931
نشریه الکترونیکی داخلی
موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان
با همکاری
پایگاه اطلاع رسانی صنعت شترمرغ
10
کمری ار چند اندک به فعالان این صنعت نمائبم. لطفا" سوالات خود را جهت طرح در شماره آای بیه پسیت الرترونبریی
نشریه به آدرس ذیل ارسال فرمایبد. @gmail.comNewsletter.ostrich
مقالات و منابع علمی:
این بخش به معرفی مقالات و منابع علمی چاپ شده در نشریات علمی پژواشیی ) ISI ( میی پیردازد . در صیورت اماییل بیه
دریافت اصل مقالات ار یک از عناوین ارائه شده لطفا" درخواست خود را با عنوان مقاله به پست اکترونبریی نشیریه ارائیه
فرمائبد.
- Influence of territorial aggressiveness of ostrich males on egg production of companion female ostriches.
- The influence of stocking rate and male female ratio on the production of breeding ostriches (Struthio camelus spp.) under commercial farming conditions.
اخبار:
- آنفولانزا در مزارع شترمرغ آفریقای جنوبی:
سازمان جهانی سلامت دام گزارشهایی مربوط به وقوع دوباره ببماری آنفلوآنزا پرندگان در آفریقای جنوبی دریافت
کرده است. در ماه اکتبر 5500 چهار مزرعه بزرگ وجود ویروس آنفلوآنزای پرندگان را در مزرعه خویش در آفریقای جنوبی
اعلام کردند. بر طبق گزارش فوق امام آزمایشهای گرفته شده حاوی مثبت بوده و ابچ گونه مثبتی یافت نشد. بیر
روی 5930 پرنده آزمایش انجام گرفت که 495 پرنده مبتلا شناسایی شدند. نه مرگ و مبری مشااده شد و نه پرنده ای معدوم
شد. منبع شبوع ببماری امچنان ناشناخته باقبمانده است. گزارش مبداد که در ابتدا ابچ گونه علاییم بیالبنی و میرگ
مشااده نشد. نشانه گزاری شترمرغهای مزارع مبتلا در حال حاضر در جریان است. لازم بیشکر اسیت ایین موضیوع موجی
اوقف صادرات گوشت شترمرغ و پرنده زنده در آفریقای جنوبی شده است.
از زمان شبوع ویروس آنفولانزای مرغی در آفریقای جنوبی صنعت شترمرغ متحمل ضرر یک ببلبون رند )ار یک
دلار برابر 05 رند آفریقای جنوبی( به دلبل ممنوعبت صادرات گوشت خام به ااحادیه اروپا گردید. اما صنعت راه دیگری
برای صادرات گوشت با امرکز به ارزش افزوده آن یافت.
hhggjh
شماره دوم، آذر ماه 2931
نشریه الکترونیکی داخلی
موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان
با همکاری
پایگاه اطلاع رسانی صنعت شترمرغ
11
راه حل:
برای بقا شترمرغداران نباز به یک نقشه راابردی برای صادرات گوشت شترمرغ به ااحادیه اروپا که بازار اصلی برای
صادرات گوشت شترمرغ بشمار مبرود داشتند. با اوجه به ممنوعبت صادرات گوشت خام به ااحادیه اروپا بازار داخلی
کشش جشب امام گوشت شترمرغ که در شرایط عادی در کشور اولبد مبشد را نداشت. بنابراین مزرعه داران مطمئن نبودند
که مبتوانند درآمد کافی بدست آورند.
اگر آنان فقط به بازار داخلی اارا می نمودند متحمل ضرر اا 055 رند به ازا ار پرنده مبشدند. اگر چه قبمت سایر
محصولات پس از شبوع آنفولانزا افزایش پبدا کرد ولی مزرعه داران نباز داشتند درآمد قابل قبولی نبز از بابت فروش گوشت
بدست آورند اا اطمبنان حاصل نمایند که فعالبت آنان قابل قبول است.
در سه سال پبش مزرعه داران حدود 0655 رند از ار پرنده از بابت گوشت بدست می آوردند. در حالبره اکنون 055
رند عایدشان مبگردد. بنابراین افزایش درآمد از بابت گوشت فقط با صادرات آن جبران مبشد . آنان نمبتوانستند دست به
روی دست بگشارند و به این امبد باشند که ممنوعبت صادرات گوشت در آینده نزدیک برداشته شود چه بسا مجددا پس از
مدای کوااه مجددا شبوع ویروس و ببماری ممنوعبت صادرات را باعث گردد.
بر اساس قوانبن ااحادیه اروپا اگر گوشت شترمرغ اا درون آن )مغز گوشت( حداقل 05 درجه سانتبگراد حرارت داده
شود مبتواند صادر گرد حتی اگر ممنوعبت صادرات آن بصورت خام وجود داشته باشد.
دوره طولانی شبوع ببماری آنفولانزا قبلی در سال 5554 مزرعه داران را به آن واداشت اا به اوسعه اجهبزات فرآوری
گوشت با ادف صادرات آن حتی در زمان شبوع ببماری فرری کنند. بنابراین در سال 5500 که آنفولانزا مجددا شبوع یافت
راه حل این مشرل از قبل آماده شده بود.
سالهای زیادی طول کشبد اا ارنولوژی اولبد گوشت "پبش پخت" اوسعه پبدا کند. آنها مجبور بودند اجهبزات
خاصی را برای نائل آمدن بر این ادف طراحی و بسازند. بهنگام ساخت اجهبزات به روش پخت معمول و مرسوم گوشت
شترمرغ در آفریقا اوجه شد که بصورت گریل و بریانی کامل بر روی دستگاه گریل بود. با این ایده اجهبزات و ارنولوژی
اوسعه یافت و اوانستند گوشت را طوری گریل نمایند که قسمت خارجی گوشت خشک نگردد.
مزرعه داران شروع به اولبد فراورده اای گوشت بصورت پخته شده در ماه ژانویه امسال نمودند و در حال حاضر
موفق به صادرات محصولات شده اند. امه قطعات گوشت با این روش مبتواند پخته شود و خط اولبد در حال حاضر شامل
گوشت فبله استبک و ... مبباشد. گوشت پس از پخت در قطعات 055 اا 005 گرمی وکبوم مبگردد.
hhggjh
شماره دوم، آذر ماه 2931
نشریه الکترونیکی داخلی
موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان
با همکاری
پایگاه اطلاع رسانی صنعت شترمرغ
12
ارولوژی این کار انوز خبلی جدید است و در حال اوسعه آن می باشند. به اغل محصولات بر اساس نباز مشتری
ادویجات و سس و .. اضافه مبگردد. گوشت پس از وکبوم در جعبه بسته بندی شده و بصورت یخ زده و یا سرد شده در
دمای 4 درجه سانتبگراد صادر مبگردد. محصولات یخ زده اا 5 سال یا ببشتر قابل نگهداری بوده در حالبره گوشتی که یخ آن
باز شده )گوشت دیفراست شده( باید حداکثر اا مدت 30 روز مصرف گردد.
دستگاه ساخته شده به اندازه کافی بزرگ است که بتواند امام گوشت اولبدی در فصل را فرآوری نماید. راضی نمودن
مشتریان که قبلا به خرید گوشت خام عادت داشتند برای خرید گوشت فرآوری شده یک مسئله جدی است.
00 درصد گوشت شترمرغ اای اولبدی صادر گردید. اما صنعت نگران این است که باید در سال 5505 و 5500
بازار جدید را برای خط اولبد محصولات جدید را افزایش داد. قبلا اجارت اصلی صادرات گوشت خام به اروپا بود و
حالا مببایست اجبارا مقدار کمتری را مستقبما به سوپرمارکت اا نبز صادر نمایند. بدین روش با دستبابی مستقبم به مصرف
کنندگان پایانی زنجبره می اوانند ارزش ببشتری به محصولات اضافه نمایند.
آینده نامطمئن صنعت بدنبال شبوع آنفولانزای مرغی در سال 5500 باعث کااش شدید کشتار شد. به عنوان نمونه
فقط در یری از کشتارگااها اخمبن زده مبشود 05555 پرنده در سال آینده کشتار شوند در حالبره قبل از شبوع ببماری این
رقم معادل 035555 قطعه بود.
- ارائه خدمات جیره نویسی رایگان به اعضاء پایگاه اطلاع رسانی صنعت شترمرغ:
پایگاه اطلاع رسانی صنعت شترمرغ به منظور جلوگبری از اقدامات متخصصان کیاذب در خصیوص ارائیه جبیره ایای غبیر
کارشناسی اقدام به ارائه فرمول اای غشایی رایگان شترمرغ به اعضاء این پایگاه نموده است.
جهت اطلاعات ببشتر با دفتر نشریه اماس حاصل فرمایبد.
بازار:
0
دان 5 اا 3 مااگی : 00555 ریال
دان 3 اا 6 مااگی : 04555 ریال
دان 6 اا 9 مااگی : 05555 ریال
hhggjh
شماره دوم، آذر ماه 2931
نشریه الکترونیکی داخلی
موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ سانان
با همکاری
پایگاه اطلاع رسانی صنعت شترمرغ
13
دان نگهداری :  00555 ریال
دان اولبد :  05555 ریال
5
مرمل آغازین : 05555 ریال
مرمل پرواری: 45555 ریال 
مرمل اولبد : 64555 ریال

-3 آخرین نرخ معاملات شترمرغ زنده:
جوجه شترمرغ 0 مااه 505555553555555 ریال
جوجه شترمرغ 5 مااه 305555559555555 ریال
3 مااه - جوجه شترمرغ 4 305555540555555 ریال
جوجه شترمرغ 6 مااه 655555500555555 ریال
شترمرغ کشتاری کبلویی 035555055555 ریال
4 آخرین نرخ خرید پوکه تخم شترمرغ:
پوکه اخم شترمرغ 05555 ریال
0 آخرین نرخ گوشت شترمرغ:
قبمت لاشه شترمرغ 505555095555 ریال
جهت ار گونه انتقاد و پبشنهاد با دفتر نشریه اماس حاصل فرمایبد.
550 - 550 نمابر: 66094090 - الفن: 66000004
پست الرترونبری: @gmail.comNewsletter.ostrich
مسئول احریریه علمی: مهندس سبد مسعود موسوی

Copyright © 2008-2014 Ostrichrdi. All Rights Reserved.